Προσωπικά Δεδομένα

Καλώς ήρθατε στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή μας.

Σχετικά με εμάς

Ο διαδικτυακός τόπος «www.listen2find.com» (στο παρόν: η «Ιστοσελίδα») και η εφαρμογή «listen2find» (στο παρόν: η «Εφαρμογή») ανήκουν και διευθύνονται από την εταιρεία με την επωνυμία «LISTEN 2 FIND I.K.E.» και τον διακριτικό τίτλο «LISTEN 2 FIND», που εδρεύει στον Δήμο Γλυφάδας Αττικής, επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης αρ. 5, με ΑΦΜ 801632470, Δ.Ο.Υ Γλυφάδας (στο παρόν: η «Εταιρεία»). Ο όρος «Υπηρεσίες μας» αναφέρεται στις πάσης φύσεως ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία μέσω της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής, καθώς και μέσω οιωνδήποτε άλλων ιστοσελίδων ή εφαρμογών τυχόν αποκτήσουμε στην κατοχή μας ή εκτελέσουμε μελλοντικά. Εάν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα και την Εφαρμογή μας ή χρησιμοποιείτε κάποια από τις Υπηρεσίες μας, θα αναφερθούμε σε εσάς χρησιμοποιώντας τους όρους "χρήστης", "επισκέπτης", "εσείς", "σας", "δικός σας" σε αυτήν την πολιτική.

Στην listen2find δεσμευόμαστε να προστατεύουμε και να σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας. Για τους σκοπούς του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 και του Ν. 4624/2019, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες που διαθέτουμε σχετικά με εσάς είναι η Εταιρεία μας. Η παρούσα καθορίζει βασικές πληροφορίες σχετικά με τις Υπηρεσίες μας και τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε. 

Η Εταιρεία τηρεί με απόλυτη αυστηρότητα συγκεκριμένη πολιτική ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Επεξεργασίας Δεδομένων και Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών. Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών των χρηστών και για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων που έχουν δηλώσει προς την Εταιρεία, σύμφωνα με τη σχετική κείμενη νομοθεσία, τους Κανονισμούς της ΑΔΑΕ και την Πολιτική Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Πολιτική Ασφαλείας) που τηρεί. Η Εταιρεία δεν εγγυάται την ασφάλεια δεδομένων που μεταδίδονται μέσω δικτύων, στον βαθμό που η προστασία αυτών δεν επιτυγχάνεται με τη λήψη πρόσφορων μέτρων ασφάλειας που επιβάλλονται από το σχετικό θεσμικό ή/και κανονιστικό πλαίσιο. 

Αν δεν συμφωνείτε με την εφαρμοζόμενη Πολιτική επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, όπως αυτή εκτίθεται κατωτέρω, οφείλετε να μην χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας και να διαγράψετε τυχόν λογαριασμό που διατηρείτε στην Ιστοσελίδα και την Εφαρμογή. 

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου μπορεί να υποστεί αλλαγές και προσθήκες κατά διαστήματα. Στις περιπτώσεις που είναι δυνατόν, θα σας ενημερώσουμε για οποιεσδήποτε αλλαγές, αλλά παρακαλούμε να ελέγχετε το περιεχόμενο τακτικά. Η ημερομηνία έκδοσης και ο αριθμός έκδοσης εμφανίζονται στην αρχή της ειδοποίησης.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

Δεδομένα χρήσης, δηλαδή δεδομένα που έχουμε συλλέξει από επισκέπτες και χρήστες της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP, του proxy, του φυλλομετρητή (της έκδοσής του, του λειτουργικού του συστήματος, της προέλευσής του), της διάρκειας της επίσκεψής σας, των σελίδων που επισκεφθήκατε, καθώς και των πληροφοριών για τον χρόνο, συχνότητα, και μοτίβα της χρήσης των Υπηρεσιών μας.

Δεδομένα λογαριασμού, δηλαδή το όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, email και λοιπά στοιχεία που μας έχετε υποβάλει κατά τη δημιουργία του λογαριασμού σας και την μετέπειτα ενημέρωση αυτού.

Δεδομένα ταυτοποίησης, δηλαδή τα στοιχεία πρόσβασης που εσείς έχετε επιλέξει ώστε να ταυτοποιείστε και να μπορείτε να εισέρχεστε στον λογαριασμό σας.

Δεδομένα υπηρεσιών, δηλαδή δεδομένα από τη χρήση των Υπηρεσιών μας προς εσάς.

Δημόσια Δεδομένα, δηλαδή δεδομένα που έχουν δημοσιευθεί από εσάς στην Ιστοσελίδα και την Εφαρμογή κατά την χρήση των Υπηρεσιών μας.

Δεδομένα υποστήριξης, δηλαδή δεδομένα που κάποιος χρήστης έχει στείλει σε εμάς για την υποστήριξη κάποιου αιτήματος ή απορίας σε σχέση με τις Υπηρεσίες μας στην Ιστοσελίδα και την Εφαρμογή.

Δεδομένα ειδοποιήσεων, δηλαδή δεδομένα που μας παρέχετε, ώστε να πληροφορείστε για νέα, ενημερωτικά δελτία και συναφείς πληροφορίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

Δεδομένα πρόσβασης. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται δεδομένα, όπως διευθύνσεις IP, ονόματα τομέα των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από τους χρήστες, που συνδέονται με την Ιστοσελίδα και την Εφαρμογή μας, το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη με τη μορφή URI (Uniform Resource Identifier), η ημερομηνία και η ώρα υποβολής της αίτησης στον διακομιστή, η μέθοδος που χρησιμοποιείται, για να υποβληθεί η αίτηση στον διακομιστή, το ποσό των μεταδιδόμενων δεδομένων, ο αριθμητικός κωδικός, που υποδεικνύει την κατάσταση της απόκρισης από τον διακομιστή και άλλες παράμετροι, που αφορούν το λειτουργικό σύστημα και το περιβάλλον υπολογιστή του χρήστη. Τα πληροφοριακά συστήματα, οι διαδικασίες και οι υπολογιστικές τεχνικές, που διέπουν τη λειτουργία της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής μας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους, επιτρέπουν την άντληση των δεδομένων αυτών κατά τρόπο αυτόματο, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται στο διαδίκτυο. Ειδικότερα, κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται με την Ιστοσελίδα και την Εφαρμογή, καλεί ή ζητά περιεχόμενο, καθώς και κάθε φορά που προβαίνει σε μια ενέργεια, τα δεδομένα πρόσβασης αποθηκεύονται στα συστήματα του διαδικτυακού μας τόπου με τη μορφή αρχείων πίνακα ή γραμμικών δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία μας με μοναδικό σκοπό την απόκτηση ανωνύμων στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής για τον εντοπισμό σελίδων, στις οποίες ο χρήστης επιδεικνύει προτίμηση, κι επομένως παρέχουν κατάλληλο περιεχόμενο ως προς τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας τους.

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να:

Παρέχουμε ορθά τις Υπηρεσίες μας προς εσάς (π.χ. συλλέγουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να σας στείλουμε την επιβεβαίωση της εγγραφής σας στις Υπηρεσίες μας). 

Ανταποκριθούμε σε τυχόν συναφθείσα μεταξύ μας σύμβαση. Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων για ορισμένες δραστηριότητες αποτελεί συμβατική σας υποχρέωση. Είστε ελεύθεροι να κοινοποιήσετε τα δεδομένα σας ή όχι, αλλά ελλείψει των απαιτούμενων δεδομένων, δεν θα είναι δυνατή η εκτέλεση της σύμβασης και των αιτημάτων σας.

Παρέχουμε οποιεσδήποτε πρόσθετες υπηρεσίες τυχόν ζητήσετε, όπως προωθητικά μηνύμα&ta