Όροι Χρήσης

Εισαγωγή

H Εταιρεία με την επωνυμία «LISTEN 2 FIND I.K.E.» και τον διακριτικό τίτλο «LISTEN 2 FIND», που εδρεύει στον Δήμο Γλυφάδας Αττικής, επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης αρ. 5, με ΑΦΜ 801632470, Δ.Ο.Υ Γλυφάδας (εφεξής: η «Εταιρεία»), είναι δικαιούχος, μεταξύ άλλων, του παρόντος διαδικτυακού τόπου με όνομα χώρου («domain name») : «www.listen2find.com» (εφεξής: η «Ιστοσελίδα») και της συνοδής ψηφιακής εφαρμογής («app»/«application») με όνομα «listen2find» (εφεξής: η «Εφαρμογή»). Η  Ιστοσελίδα και η Εφαρμογή και οι περιεχόμενες σε αυτές υπηρεσίες παρέχονται στους χρήστες/επισκέπτες/συνδρομητές σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης, την ισχύουσα νομοθεσία και οποιονδήποτε άλλον κανονισμό δημοσιεύεται ανά καιρούς στην Ιστοσελίδα. 

Οι χρήστες/επισκέπτες/συνδρομητές παρακαλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τους Όρους Χρήσης προτού δώσουν εντολές στον διαδικτυακό τόπο «www.listen2find.com». Συνιστάται η φύλαξη των παρόντων για μελλοντική αναφορά. Κάθε χρήστης/επισκέπτης/συνδρομητής που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής, θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους Όρους Χρήσης και Προσωπικών δεδομένων οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς πρότερη ειδοποίηση. Συνιστάται η ανάγνωση και ο έλεγχος αυτών σε κάθε επίσκεψη. Εάν κάποιος χρήστης/επισκέπτης/συνδρομητής δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους ή τυχόν αλλαγές αυτών, οφείλει να απέχει από τη χρήση της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής και από κάθε συναλλαγή με αυτές.

Η χρήση της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού – Κοινοτικού και Διεθνούς Δικαίου, που είναι δεσμευτικές για τον εκάστοτε χρήστη/επισκέπτη/συνδρομητή, ο οποίος υποχρεούται να συμμορφώνεται με αυτές. Επιπλέον, ο χρήστης/επισκέπτης/συνδρομητής υποχρεούται να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, απέχοντας από οιαδήποτε ενέργεια η οποία μπορεί να προσβάλει το ήθος και την προσωπικότητα άλλων επισκεπτών/χρηστών/συνδρομητών, ή να δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής.

Οποιοσδήποτε εκ των παρόντων όρων καταστεί αντίθετος προς την ισχύουσα νομοθεσία, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Όροι Χρήσης

Υποχρεώσεις - ευθύνη χρηστών /επισκεπτών/συνδρομητών

Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση, η αντιγραφή, η διανομή, η μετάδοση, η προβολή, η εκτέλεση, η αναπαραγωγή, η δημοσίευση, η εμπορική εκμετάλλευση, η δημιουργία παράγωγων έργων, η μεταβίβαση ή η επεξεργασία δεδομένων, η πώληση οποιουδήποτε υλικού, λογισμικού, προϊόντων ή υπηρεσιών. Δεν επιτρέπεται η χρήση της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής ή μέρους ή του συνόλου από το περιεχόμενό τους για την προώθηση οποιουδήποτε εμπορικού σκοπού, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε δραστηριότητας δημιουργίας εσόδων διαφημίσεων ή διαφημίσεων στον ιστότοπο των χρηστών/επισκεπτών/συνδρομητών. Οι επισκέπτες/χρήστες/ συνδρομητές που επιθυμούν να εγγραφούν στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής οφείλουν:

Να δηλώσουν τα ορθά και πλήρη στοιχεία τους στον σχετικό χώρο και στη φόρμα εγγραφής για την πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής.

Να ενημερώνουν επιμελώς την Ιστοσελίδα και την Εφαρμογή άμεσα για κάθε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων, καθώς και να φροντίζουν ώστε τα στοιχεία αυτά να παραμένουν διαρκώς ακριβή, πλήρη και αληθή.

Η Ιστοσελίδα και η Εφαρμογή δύνανται να παρέχουν στους χρήστες/συνδρομητές τους υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρισης των στοιχείων τους. Μόλις ο επισκέπτης/χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής, παραλαμβάνει επιβεβαίωση της εγγραφής του μέσω μοναδικού υπερσυνδέσμου, ο οποίος αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που ο ίδιος θα έχει ορίσει, και ο χρήστης/μέλος τεκμαίρεται πως έχει αποδεχθεί τους παρόντες όρους και γνωρίζει αυτούς. 

Οι χρήστες/συνδρομητές παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήστη και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Οι χρήστες/συνδρομητές συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα την Εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, οι χρήστες ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδό τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των χρηστών/συνδρομητών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα. 

Η σχέση χρηστών/επισκεπτών/συνδρομητών και Εταιρείας/Ιστοσελίδας-Εφαρμογής

Οι παρόντες Όροι χρήσης συνιστούν τη συνολική συμφωνία/σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και κάθε χρήστη/επισκέπτη/συνδρομητή (μεσίτη, ιδιώτη κ.λπ.) της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής.

Με την υποβολή οιουδήποτε υλικού στην Ιστοσελίδα και την Εφαρμογή, ο χρήστης/επισκέπτης/συνδρομητής παραχωρεί αυτόματα στην Ιστοσελίδα και την Εφαρμογή το δικαίωμα και την άδεια οι τελευταίες να προβάλουν, δημοσιεύσουν, μεταφράσουν, αναπαραγάγουν αυτό το υλικό ή μέρος του σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, με οποιαδήποτε τεχνολογία. Ταυτόχρονα δε αναγνωρίζει ότι η Ιστοσελίδα και η Εφαρμογή δεν έχουν καμία υποχρέωση να προβάλουν ή δημοσιεύσουν το υποβληθέν υλικό, εκτός κι αν άλλως οριστεί ειδικότερον μεταξύ τους.

Οι χρήστες/επισκέπτες/συνδρομητές αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι δεν υπάρχει σχέση συνεργασίας, εταιρικής σχέσης, απασχόλησης ή αντιπροσωπείας μεταξύ αυτών και της Εταιρείας ως αποτέλεσμα των Όρων Χρήσης ή της χρήσης της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής και συμφωνούν ότι ούτε δύνανται, ούτε θα παρουσιάζονται ως εκπρόσωποι, αντιπρόσωποι ή υπάλληλοι της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε εκπροσώπηση, ενέργεια ή παράλειψη εκ μέρους των χρηστών/επισκεπτών/συνδρομητών. 

Η δραστηριότητα των χρηστών/επισκεπτών/συνδρομητών

Οι χρήστες/επισκέπτες/συνδρομητές συμφωνούν ότι θα είναι προσωπικά υπεύθυνοι για τη χρήση της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής και για όλη την επικοινωνία και τη δραστηριότητά τους σχετικά με και σύμφωνα με την παρούσα Ιστοσελίδα και τη&nuasdfasfsafsadfasdfasdfasdfasdfsad